ទំនួញនាងមេទ្រី

Category: Musical | Sunmited by: Gunaghoso | Sunmited Date: Thursday, 08 Oct, 2015 | View: 370


Description:

សម្រួលតន្រ្តី ដោយ ជា ច័ន្ទបរិបូរណ៌ ផលិតនាទស្សវតរ៍៩០. Music Arrangement by CHEA Chanboribo , Decade 90s.