តើព្រះពុទ្ធជាអ្វី? What is the Buddha? 01

Category: Pagodas | Sunmited by: Khmer24h.net | Sunmited Date: Sunday, 16 Oct, 2011 | View: 475


Description:

ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ពុទ្ធស្ថាន នៅប្រទេសឥណ្ឌា។ ភាគទី១ Dhammayietra to the Buddha`s place in India.