ព្រះធម៌ទេសនាអំពីសីល (The Precepts)

Category: Khmer | Sunmited by: Khmer24h.net | Sunmited Date: Tuesday, 18 Oct, 2011 | View: 318


Description:

ព្រះធម៌ទេសនាអំពីសីល សំដែងដោយព្រះធម្មវិស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ។ The Dhamma talk on Precepts by Venerable Som Bunthoeun Ketudhammo.

Questions and Answers Box

Sign in now to chat!

Suggestion Videos